Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Потапчук Iван Матвiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.05.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43018, м.Луцьк, вул.Львiвська, 148
4. Код за ЄДРПОУ
03113130
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332)26-48-00 (0332)26-80-49
6. Електронна поштова адреса
03113130@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 81 "Бюлетень.Цiннi папери України" 07.05.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.vopas.com.ua в мережі Інтернет 06.05.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2015 звільнено Член правлiння Попко Вiктор Йосипович АС 124387
21.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
31.7518
Зміст інформації:
Посадова особа член правлiння Попко Вiктор Йосипович (паспорт серiї АС № 124387, вид.Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 21.10.1996р.), звiльнено в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р.(Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.).На посадi перебував 1 рiк .Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 31.7518 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 звільнено Голова правлiння Потапчук Iван Матвiйович АС 588428
08.10.1999 Ковельським РВ УМВС України у Волинськiй областi
43.2256
Зміст інформації:
Посадова особа, голова правлiння Потапчук Iван Матвiйович, (паспорт серiї АС № 588428, вид. Ковельським РВ УМВС України у Волинськiй областii 08.10.1999 р., звiльнено в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.).На посадi перебував 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 43.2256 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 звільнено Заступник голови правлiння Модринська Раїса Iванiвна АС 124405
22.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Посадова особа, заступник голови правлiння Модринська Раїса Iванiвна, (паспорт серiї АС № 124405, вид.
Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 22.10.1996р., звiльнено в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.).На посадi перебувала 3 роки.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 звільнено Член правлiння Модла Iгор Михайлович АС 552196
10.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
9.5742
Зміст інформації:
Посадова особа, Член правлiння Модла Iгор Михайлович, (паспорт серiї АС № 552196, вид.Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 10.02.1999р., звiльнено в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р.(Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.).На посадi перебував 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 9,5742 % акцiй . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 звільнено Член правлiння Лах Анатолiй Петрович АС 149267
06.11.1996 Володимир-Волинським РВ УМВС України у Волинськiй областi
2.75
Зміст інформації:
Посадова особа, член правлiння Лах Анатолiй Петрович, (паспорт серiї АС № 149267 , вид.Володимир-
Волинським РВ УМВС України у Волинськiй областi 06.11.1996р., звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). На посадi перебував - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 2,75% акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Гунжер Зоя Гнатiвна АС 159760
18.02.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
0.0969
Зміст інформації:
Посадова особа, голова ревiзiйної комiсiї Гунжер Зоя Гнатiвна, (паспорт серiї АС № 159760, вид.
Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 18.02.1997 р., звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). На посадi перебувала - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0969 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Гiтун Наталiя Iванiвна АС 294515
18.06.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiйобластi
0.1129
Зміст інформації:
Посадова особа , член ревiзiйної комiсiї Гiтун Наталiя Iванiвна (паспорт серiї АС № 294515,вид.Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.18.06.1997 р.), звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). На посадi перебувала - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi
0,1129 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Корнейчук Iнеса Вiкторiвна АС 346657
19.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
0.6667
Зміст інформації:
Посадова особа , член ревiзiйної комiсiї Корнейчук Iнеса Вiкторiвна (паспорт серiї АС № 346657, вид.
Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.,19.12.1997 р.),звiльнено згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). На посадi перебувала - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.6667 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 обрано Голова правлiння Потапчук Iван Матвiйович АС 588428
08.10.1999 Ковельським РВ УМВС України у Волинськiй областi
43.2256
Зміст інформації:
Посадова особа голова правлiння - Потапчук Iван Матвiйович, (паспорт серiї АС №588428, вид.Ковельським РВ УМВС України у Волинськiй областi 08.10.1999 р.,обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). Попереднi посади,якi займала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: - голова правлiння ПрАТ "ВОПАС". Термiн обрання вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 43.2256%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 обрано Заступник голови правлiнння Модринська Раїса Iванiвна АС 124405
22.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Посадова особа, заступник голови правлiння Модринська Раїса Iванiвна, (паспорт серiї АС № 124405, вид.
Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 22.10.1996р.), обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.).Попереднi посади,якi займала особа протягом останнiх 5-ти рокiв:- Заступник голови правлiнння ПрАТ "ВОПАС", iнженер ПрАТ "ВОПАС". Термiн обрання вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 обрано Член правлiння Попко Вiктор Йосипович АС 124387
21.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
31.7518
Зміст інформації:
Посадова особа член правлiння Попко Вiктор Йосипович (паспорт серiї АС № 124387, вид.Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 21.10.1996р.), обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р.(Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.).Попереднi посади,якi займала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: голова наглядової Ради,
член наглядової ради, член правлiння ПрАТ "ВОПАС". Термiн обрання вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 31.7518 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 обрано Член правлiння Модла Iгор Михайлович АС 552196
10.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
9.5742
Зміст інформації:
Посадова особа, член правлiння Модла Iгор Михайлович, (паспорт серiї АС № 552196, вид.Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 10.02.1999р., обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р.(Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.) Попереднi посади,якi займала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: - начальник Луцької автостанцiї ,член правлiння ПрАТ "ВОПАС". Термiн обрання вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 9.5742% акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 обрано Член правлiння Лах Анатолiй Петрович АС 149267
06.11.1996 Володимир-Волинським РВ УМВС України у Волинськiй областi
2.7455
Зміст інформації:
Посадова особа, член правлiння Лах Анатолiй Петрович, (паспорт серiї АС № 149267, вид.Володимир-Волинським РВ УМВС України у Волинськiй областi 06.11.1996р., обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р.(Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). Попереднi посади,якi займала особа протягом останнiх 5-ти рокiв:- член правлiння ПрАТ "ВОПАС", начальник Володимир-Волинської автостанцiї. Термiн обрання вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.7455 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Гунжер Зоя Гнатiвна АС 159760
18.02.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
0.0969
Зміст інформації:
Посадова особа, голова ревiзiйної комiсiї Гунжер Зоя Гнатiвна, (паспорт серiї АС № 159760, вид.
Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 18.02.1997 р., обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). Попереднi посади,якi займала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВОПАС", бухгалтер ПрАТ "ВОПАС". Термiн обрання вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.0969 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 обрано Член ревiзiйної комiсiї Гiтун Наталiя Iванiвна АС 294515
18.06.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волдинськiй областi
0.1129
Зміст інформації:
Посадова особа, член ревiзiйної комiсiї Гiтун Наталiя Iванiвна, (паспорт серiї АС № 294515, вид.
Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 18.06.1997 р., обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). Попереднi посади,якi займала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: - член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВОПАС", iнспектор по кадрах ПрАТ "ВОПАС". Термiн обрання вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.1129 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.04.2015 обрано Член ревiзiйної комiсiї Корнейчук Iнеса Вiкторiвна АС 346657
19.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
0.6667
Зміст інформації:
Посадова особа, член ревiзiйної комiсiї Корнейчук Iнеса Вiкторiвна, (паспорт серiї АС № 346657, вид.
Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 19.12.1997 р., обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2015 р.). Попереднi посади,якi займала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: - член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВОПАС", економiст ПрАТ "ВОПАС". Термiн обрання вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.6667 % акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.