Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Потапчук Iван Матвiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03113130

4. Місцезнаходження

43018 Волинська обл, муцьк, Львiвська,148

5. Міжміський код, телефон та факс

(0332)26-48-00, (0332)26-80-49

6. Електронна поштова адреса

03113130@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень."Цiннi папери України" № 72

 

22.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.vopas.com.ua

в мережі Інтернет

22.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Iнформацiя щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, оскiльки емiтент до жодних об'днань не входить.Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у звзку з тим, що в статутному фондi емiтента державна частка вiдсутня, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольного становища на ринку.
Товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств за галузевими, територiальними та iншими принципами.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.Iнформацiя про дивiденди, в зв'язку з тим, що дивiденди товариством не нараховувались та не виплачувались.
Облiгацiї товариство не випускало.
Iншi цiннi папери товариство не випускало.
Протягом 2014 року викуп власних акцiй емiтентом не проводився.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, тому що акцiї товариства iснують у бездокументарнiй формi випуску.
Борговi цiннi папери емiтентом не випускались, гарантiї третьою особою не надавались.
Вiдомостi про ФОН вiдсутнi.
Випуск сертифiкатiв ФОН не проводився.
Осiб, що володiють сертифiкатами ФОН немає.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй.
Правила ФОН вiдсутнi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до нацiональних стандатрiв України.
Цiльовi облiгацiї, виконання зобовзань за якими забезпеченi об"єктами нерухомостi, не випускались.
Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались.
У емiтента вiдсутнє iпотечне покриття.
Кредитнi договори, права вимоги за якими забезпеченi iпотеками, вiдсутнi.
Iпотечнi сертифiкати не випускались.
Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №701539

3. Дата проведення державної реєстрації

03.03.1992

4. Територія (область)

Волинська

5. Статутний капітал (грн)

349440.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

266

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.

52.21 Iншi додатковi послуги

. .

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтенти-акцiонернi товариства не заповнюють, така iнформацiя надається у роздiлi Iнформацiя про стан корпоративного управлiння.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк" миїв

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26002010080521

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк" миїв

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26002010081003

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АЕ№217253

24.07.2014

Головне управлiння мiндоходiв у Волинськiй областi

02.08.2015

Опис

Термiн дiї лiцензiї пiсля дати її закiнчення, буде продовжено.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ у Волинськiй областi

13347870

43027Україна муцьк Київський майдан,9

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попко Вiктор Йосипович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 124387 21.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй област

4) рік народження**

1936

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

57

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014 27.04.2015

9) Опис

Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Оплата згiдно штатного розкладу товаристваосадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Омельчук Любов Антонiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 071794 04.07.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014 27.04.2017

9) Опис

Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiвинагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарчук Лариса Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 523101 27.11.1998 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", iнженер виробничого вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014 27.04.2017

9) Опис

Координує дiяльнiсть наглядової ради, здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Голова наглядової ради обирається серед членiв наглядової ради, призначених Загальними зборами акцiонерiв товариства. Обирається термiном на 3 роки. Винагороду за свою дiяльнiсть отримує згiдно контрактуосадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Потапчук Iван Матвiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 588428 08.10.1999 Ковельським РВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1944

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", Ковельська автостанцiя, начальник.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 27.04.2015

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшення загальних зборiв товаристваосадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корнiйчук Олег Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 341903 21.11.1997 Нововолинським МУУМВС України у Волинськiйобластi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завiдувач вiддiлу ТГС.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014 27.04.2017

9) Опис

Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Оплата згiдно штатного розкладу товаристваосадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Модринська Раїса Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 124405 22.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", iнженер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 27.04.2015

9) Опис

Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Оплата згiдно штатного розкладу товаристваосадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Модла Iгор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 552196 10.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", Луцька автостанцiя №1, начальник.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 27.04.2015

9) Опис

Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Оплата згiдно штатного розкладу товаристваосадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лах Анатолiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 149267 06.11.1996 Володимир - Волинським РВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Володимир-Волинська автостанцiя, начальник.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 27.04.2015

9) Опис

Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Оплата згiдно штатного розкладу товаристваосадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гунжер Зоя Гнатiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 159760 18.02.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 27.04.2015

9) Опис

Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює координацiю роботи ревiзiйної комiсiї по контролю за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товаристваинагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiтун Наталiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 294515 18.06.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", iнспектор по кадрах.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 27.04.2015

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товаристваинагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корнейчук Iннеса Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 346657 19.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВОПАС 10799", економiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 27.04.2015

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товаристваинагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боярський Володимир Захарович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 070595 15.06.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Луцьке АТП-10727, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 не обмежений

9) Опис

Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства та посадової iнструкцiї, виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Оплата згiдно штатного розкладу товаристваосадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Потапчук Iван Матвiйович

АС 588428 08.10.1999 Ковельським РВ УМВС України у Волинськiй областi

15.07.1998

604190

43.2256

604190

0

0

0

Член правлiння

Попко Вiктор Йосипович

АС 124387 21.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

15.07.1998

443814

31.7518

443814

0

0

0

Заступник Голови правлiння

Модринська Раїса Iванiвна

АС 124405 22.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової Ради

Омельчук Любов Антонiвна

АС 071794 04.07.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Член првлiння

Модла Iгор Миколайович

АС 552196 10.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

14.07.1998

133825

9.5742

133825

0

0

0

Член правлiння

Лах Анатолiй Петрович

АС 149267 06.11.1996 Володимир - Волинським РВ УМВС України у Волинськiй областi

14.07.1998

38376

2.7455

38376

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Гунжер Зоя Гнатiвна

АС 159760 18.02.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

13.07.1998

1354

0.0969

1354

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Гiтун Наталiя Iванiвна

АС 294515 18.06.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

13.07.1998

1578

0.1129

1578

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Корнейчук Iннеса Вiкторiвна

АС 346657 19.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

14.07.1998

9319

0.6667

9319

0

0

0

Головний бухгалтер

Боярський Володимир Захарович

АС 070595 15.06.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Бондарчук Лариса Олексiївна

АС 523101 27.11.1998 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

член наглядової Ради

Корнiйчук Олег Миколайович

АС 341903 21.11.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi

12.02.2007

34107

2.4

34107

0

0

0

Усього

1266563

90.62

1266563

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Попко Вiктор Йосипович

АС 124387 21.10.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

15.07.1998

443814

31.7518

443814

0

0

0

Потапчук Iван Матвiйович

АС 588428 08.10.1999 Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй областi

15.07.1998

604190

43.2256

604190

0

0

0

Усього

1048004

74.9774

1048004

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2014

Кворум зборів**

90.7

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання складу лiчильної комiсiї, секретарiату загальних зборiв акцiонерiв.
2.Звiт голови Правлiння про роботу Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2014р.,прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3.Звiт голови Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4.Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї за 2013 р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5.Затвердження рiчного звiту, балансу за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та розподiл прибутку за 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення про збiльшення резервного капiталу Товариства згiдно Статуту.
7.Припинення повноважень та обрання голови i членiв Наглядової ради Товариства.
8.Припинення повноважень та обрання члена Правлiння Товариства.
1.
По першому питанню порядку денного – Обрання складу лiчильної комiсiї та секретарiату загальних зборiв акцiонерiв.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
Вирiшили: До складу лiчильної комiсiї обрати Доленко Надiю Панасiвну – касира ОПАС та Бохонську Наталiю Сергiївну – бухгалтера ОПАС. Секретарями загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ „ВОПАС” обрати Бондарчук Ларису Олексiївну та Яблонську Ларису Феодосiївну.
2. По другому питанню порядку денного – Звiт Голови Правлiння про роботу Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2014 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
Вирiшили: «Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi у 2014».
3. По третьому питанню порядку денного – Звiт Голови Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв
ВирiшилиЗатвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк»
4. По четвертому питанню порядку денного - Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв
Вирiшили: "Затвердити Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк."
5. По п'ятому питанню порядку денного - Затвердження рiчного звiту , балансу за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та розподiл прибутку за 2013 р.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв
Прийняте рiшення: «Затвердити рiчний звiт, баланс за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Дивiденди за 2013 рiк не виплачувати.»
6. По шостому питанню порядку денного - Прийняття рiшення про збiльшення резервного капiталу
Товариства згiдно Статуту.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
Вирiшили: Затвердити рiшення про збiльшення резервного капiталу Товариства згiдно Статуту
7. По сьомому питанню порядку денного Припинення повноважень та обрання голови i членiв Наглядової ради Товариства.
7.1. Припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради Товариства.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
7.2. Обрання Голови Наглядової ради Товариства – Бондарчук Лариса Олексiївна.
Прiзвище, iм”я, по-батьковi кандидата
Голосували: „За” – 780 552 голосiв;
„Проти” – 9 319 голосiв;
„Утримався” – 477 921 голосiв.
7.3. Обрання членiв Наглядової ради Товариства :
7.3.1. Омельчук Любов Антонiвна
Прiзвище, iм”я, по-батьковi кандидата
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
7.3.2. Корнiйчук Олег Миколайович
Прiзвище, iм”я, по-батьковi кандидата
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
Вирiшили: Затвердити рiшення про обрання головою Наглядової ради Товариства Бондарчук Лариси Олексiївни та членами Наглядової ради Товариства –Омельчук Любов Антонiвну та Корнiйчука Олега Миколайовича.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
8. Припинення повноважень та обрання члена Правлiння Товариства.
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
На голосування винесено проект рiшення по п.8.2. «Обрання члена Правлiння Товариства
– Попко Вiктор Йосипович»
Голосували: „За” – 1 267 792 голосiв;
„Проти” – 0 голосiв;
„Утримався” – 0 голосiв.
Вирiшили: Припинити повноваження Приходько В.П. в зв»язку iз неможливiстю виконання ним обов»язкiв члена Правлiння Товариства. Обрати членом Правлiння Товариства Попко Вiктора Йосиповича на перiод повноважень дiючого Правлiння Товариства.
Всii питання порядку денного розглянутi, зауважень, пропозицiй по веденню зборiв не було, збори проведенi згiдно регламенту. 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство"Укрсоцбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00039019

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ - миїв Ковпака,29

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263401

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

0442303243

Факс

0442303243

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Договiр №436е/10 вiд 30.12.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "Аудит-Фаг"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

25089923

Місцезнаходження

43021 Україна Волинська - муцьк Шопена,22а, оф.56

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1850

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0332722265

Факс

0332722265

Вид діяльності

надання аудиторських послуг

Опис

Договiр на виконання завдання з надання впевненостi (аудит фiнансової звiтностi) № 17 вiд 29.01.2015р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ . мИЇВ Нижнiй Вал,17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

.

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

.

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044)591-04-00

Факс

(044)482-52-07

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Договiр № Е-2918 вiд 21.01.2011 р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiваява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв № ОВ-957 вiд 28.10.2013р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.01.2011

3/03/1/11

ВТУ ДКЦПФР

UA4000109649

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

1397760

349440

100

Опис

Акцiї товариства в лiстингу не перебувають. Торгiвля акцiями здiйснюється на неорганiзованому позабiржовому ринку.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4958

6738

0

0

4958

6738

будівлі та споруди

4511

5553

0

0

4920

5553

машини та обладнання

340

421

0

0

340

421

транспортні засоби

1

1

0

0

1

1

інші

106

763

0

0

106

763

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4958

6738

0

0

4958

6738

Опис

На Товариствi основнi засоби подiляються на слiдуючi групи, якi вiдповiдно мають свої термiни та умови користування, а саме:
Група 1 «Земельнi дiлянки» – термiн користування – безстроковий, первiсна вартiсть – 719,0 тисрн., знос на земельнi дiлянки не нараховується.
Група 3 «Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої» - термiн користування – 20-30 рокiв, первiсна вартiсть – 8263 тисрн., сума зносу – 2710 тис. грн., ступiнь зносу – 32.8%.
Група 4 «Машини та обладнання» - термiн користування – 5-10 рокiв, первiсна вартiсть –803 тис.грн., сума зносу – 382 тис. грн., ступiнь зносу – 47.6%.
Група 5 «Транспортнi засоби» - термiн користування – 5-8 рокiв, первiсна вартiсть – 76 тис.грн., сума зносу –75тис. грн., ступiнь зносу – 98,7%.
Група 6 «Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)» - термiн користування – 4-6 рокiв, первiсна вартiсть –197 тисрн., сума зносу – 164 тис. грн., ступiнь зносу – 83,3%.
Група 11 «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи» - термiн користування – 1-3 роки, первiсна вартiсть – 49 тис.грн., сума зносу – 50 тис. грн., ступiнь зносу – 100%. Амортизацiя нараховується в розмiрi 100% при вводi в експлуатацiю.
Група "Тимчасовi нетитульнi споруди" - первiсна вартiсть - 22 тисрн., сума зносу – 10 тис.грн., ступiнь зносу - 45,5%.
Обтяжень в 2014 роцi на товариствi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5686

4136

Статутний капітал (тис. грн.)

349

349

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

349

349

Опис

Чистi активи перевищують розмiр статутного капiталу на 5337 тисрн., що вiдповiдає вимогам законодавства.

Висновок

Вимога Цивiльного кодексу дотримана.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

395

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2885

X

X

Усього зобов'язань

X

3280

X

X

Опис:

Всього зобов'язань - 3280тис.грн них: розрахунки з бюджетом - 395тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари та послуги - 1998тис.грн.,розрахунки з оплати працi - 435тис.грн., зi страхування - 12тис.грн.Iншi поточнi зобов'язання та забезпечення - 440тис.грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

14.03.2014

14.03.2014

Відомості про проведення загальних зборів

28.04.2014

29.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит-Фаг"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

25089923

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

вулопена 22А,оф.56, м.Луцьк Волинська обл.43000

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№1850 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного вiдбувалось бюлетенями вiдкритим голосуванням.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачергових зборiв у звiтному перiодi не було.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

-

Інші (запишіть)

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): -

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Залучати власнi iнвестицiї.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй"

за ЄДРПОУ

03113130

Територія

Волинська

за КОАТУУ

0710100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.

за КВЕД

49.39

Середня кількість працівників

266

 

Одиниця виміру: тисрн. без десяткового знака

 

Адреса

вульвiвська,148 м.Луцьк Волинська обл.,43018

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

3

0

0

накопичена амортизація

1002

-3

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

301

301

0

Основні засоби:

1010

4958

6738

0

первісна вартість

1011

8116

10129

0

знос

1012

-3158

-3391

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

101

40

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

5360

7079

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

147

171

0

Виробничі запаси

1101

68

77

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

79

94

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

35

46

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


307


260


0

з бюджетом

1135

1

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

93

102

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1109

1241

0

Готівка

1166

63

67

0

Рахунки в банках

1167

1046

1174

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

49

67

0

Усього за розділом II

1195

1741

1887

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

7101

8966

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

349

349

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1606

1606

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

322

322

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1859

3409

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

4136

5686

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1278

1998

0

за розрахунками з бюджетом

1620

597

395

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

239

370

0

за розрахунками зі страхування

1625

47

12

0

за розрахунками з оплати праці

1630

372

435

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

462

222

0

Доходи майбутніх періодів

1665

67

77

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

142

141

0

Усього за розділом IІІ

1695

2965

3280

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

7101

8966

0

 

Примітки

.

Керівник

I.М.Потапчук

Головний бухгалтер

В.З.Боярський


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй"

за ЄДРПОУ

03113130

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

16342

14217

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -12587 )

( -11114 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


3755


3103

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2029

1736

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -2666 )

( -2326 )

Витрати на збут

2150

( -857 )

( -1221 )

Інші операційні витрати

2180

( -341 )

( -140 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


1920


1152

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( -3 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


1920


1149

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-370

-269

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


1550


880

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1550

880

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

894

824

Витрати на оплату праці

2505

8480

7333

Відрахування на соціальні заходи

2510

2959

2554

Амортизація

2515

265

236

Інші операційні витрати

2520

3853

3857

Разом

2550

16451

14804

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1397760

1397760

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

.

Керівник

Потапчук I.М.

Головний бухгалтер

Боярський В.З.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй"

за ЄДРПОУ

03113130

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


69473


14217

Повернення податків і зборів

3005

50

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

1848

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1108

1736

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -44326 )


( -4328 )

Праці

3105

( -6875 )

( -7333 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -3294 )

( -2554 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -5472 )

( -475 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -273 )

( -269 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -3508 )

( -3991 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -1691 )

( -475 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -260 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -11207 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1045

1263

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( -775 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( -913 )

( -138 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-913

-913

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

132

350

Залишок коштів на початок року

3405

1109

727

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

32

Залишок коштів на кінець року

3415

1241

1109

 

Примітки

.

Керівник

I.М.Потапчук

Головний бухгалтер

В.З.Боярський


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй"

за ЄДРПОУ

03113130

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року